Rovnica tímového koučingu

〈 Traja členovia tímu spolu urobia viac ako keby pracovali jednotlivo. Navzájom sa dopĺňajú, využívajú a navyšujú svoj potenciál. 〉

ČO JE TÍMOVÝ KOUČING?

Tímový koučing je výsledkovo orientovaný proces, ktorý smeruje tímy ku konkrétnym krokom a tie vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Tímový koučing je proces premeny priemerného pracovného tímu na excelentný. Excelentný pracovný tím nevzniká, ale rastie, vyvíja sa a neustále zreje.

Tímový koučing napomáha k rozvoju tímov, skupín  a jednotlivcov v tíme, čoho výsledkom je zrelé fungovanie tímu. Pomáha jednotlivcovi uvedomovať si samého seba, seba v tíme a tímu ako celok a vyvodiť z toho užitočné kroky pre zmenu a vývoj.

KEDY ÁNO?

 • ak celý tím vrátane nadriadeného má snahu sa rozvíjať, pracovať na sebe a pracovať na spoločných cieľoch
 • ak členovia tímu vedia, chcú a môžu prebrať zodpovednosť za svoje konanie
 • ak členovia tímu sú ochotní zdieľať medzi sebou informácie a skúsenosti
 • ak majú členovia tímu ujasnené kam smerujú a sú otvorení zmenám
 • ak sú členovia tímu pripravení na konštruktívnu spätnú väzbu a sebareflexiu

PRE KOHO JE TÍMOVÝ KOUČING URČENÝ?

 • akýkoľvek tím, ktorý chce, vie a môže napredovať, rásť,
 • akýkoľvek tím, ktorý má spoločný cieľ
 • akúkoľvek skupinu ľudí, ktorí sú na sebe pracovne závislí
 • akúkoľvek skupinu ľudí, ktorí potrebujú spolupracovať, aby dosiahli spoločný cieľ
 • akúkoľvek skupinu ľudí, ktorá tvorí jeden celok a má svoju identitu - oddelenie, odbor, úsek, projektový tím

KEDY NIE?

 • ak vedenie/spoločnosť preferuje direktívny štýl riadenia
 • ak členovia tímu očakávajú od kouča konkrétne rady, návrhy a postupy na rozvoj znalostí a zručností (vhodná forma na tento postup je tréning, školenie)
 • ak plánuje vedenie/spoločnosť personálne zmeny

AKO PREBIEHA TÍMOVÝ KOUČING? 

 • tímovému koučingu predchádza vyjasnenie témy a očakávaní s vedením spoločnosti/nadriadeným.
 • pred začiatkom samotného koučovania prebieha oboznámenie členov tímu s procesom tímového koučingu
 • na začiatku koučovacieho procesu, za podpory kouča, si tím stanovuje spoločný cieľ a počas koučovacieho procesu hľadá optimálne riešenia k dosiahnutiu cieľov
 • kouč nie je expert na danú problematiku. Kouč neradí, ale sprevádza a napomáha v procese nachádzania alternatívnych riešení využívaním potenciálu jednotlivých členov tímu
 • kouč prostredníctvom otázok a nástrojov koučovania zvyšuje uvedomenie členov tímu, aktívne zapája všetkých členov tímu, aby sa spoločne zhodli na najvhodnejšom riešení, navzájom si pomohli nájsť spôsob, ako môže každý člen tímu prispieť k zmene, čím dochádza k uvoľneniu potenciálu jednotlivca a tímu zároveň
 • proces tímového koučingu sa líši od procesu na tréningoch a školeniach tým, že umožňuje členom tímu pracovať “tu a teraz”, členovia tímu sa učia definovať ciele, pracovať na dôvere a rozhodovaní v tíme, zhodnúť sa na konkrétnych akčných krokoch a prevziať zodpovednosť za dohodnuté kroky
 • výsledkom tímového koučingu je konkrétny akčný plán pre tím
 • tímový koučing trvá cca 4 - 8 hod. v závislosti od potrieb tímu, v dvojtýždennej, prípadne mesačnej frekvencii